Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

УПУТСТВО ЗА БЕЗБЕДНО ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
на градилиштима у близини гасовода

3. ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ

За време ископавања

 • Пнеуматски или механички чекићи треба да се користе само за разбијање асфалта и бетона, код ископа ради лоцирања инфраструктурних инсталација, а затим ископ вршити обавезно ручно.
 • Мање цеви нису обавезно обележене у пројектима, стога се мора обратити пажња да би се избегле сметње при ископавању механичким алатом или машинама. Надзор мора да прати обим ископавања све време.
 • Машинско ископавање није дозвољено на 1м од утврђене позиције гасовода или припадајућих постројења.
 • Употреба ручног алата није дозвољена на 0.5 м од гасовода високог притиска или припадајућих постројења.
 • Тамо где је неопходно ископавање испод нивоа гасовода, гасовод мора бити у свим етапама рада ослоњен на одговарајућ начин.
 • Послови побијања шипова се не смеју изводити у кругу од петнаест метара (15м) од гасовода без претходних консултација са Југоросгазом а.д. Београд.
 • Варење или други послови са отвореним пламеном могу се обављати у близини незаштићеног гасовода, без писмене сагласности и одобрења Југоросгаза а.д. Београд.
 • Тамо где је потребно поставити нове инсталације преко постојећег гасовода, било изнад или испод, минимална удаљеност од 300 мм треба да буде остављена између спољашњости гасовода и инсталација које се постављају. Код оваквог укрштања, при затрпавању рова, он мора бити добро сабијен и учвршћен, при чему и гасовод и нова инсталација морају бити одговарајуће подупрти да би се заштитило свако будуће уређење.
 • Обезбедити да оперативци на градилишту буду обавештени о горе наведеном и да имају приступ броју телефона Југоросгаза а.д. Београд.

У циљу сигурног начина рада у близини гасовода потребно је придржавати се следећих општих смерница.

Пројектант
 

Пројектант је обавезан да у складу са здравственим и безбедносним законским одредбама осигура да локација инфраструктурних инсталација буде утврђена на најбољи могући начин. Југоросгаз а.д. води евиденцију својих подземних и надземних цевоводних радова и инсталација. Ова евиденција је доступна на захтев, контактом на број телефона 011/321-66-00. Ово би требало захтевати у што ранијој фази пројектовања, без обзира да ли постоји потреба за снабдевањем гасом или не.

Извођач радова
 

Без обзира на обавезу Пројектанта да утврди локацију свих инфраструктурних инсталација према пројекту, Извођач радова је обавезан да наведено провери на градилишту. План инфраструктурних инсталација може понекад бити нетачан. Темељан преглед свих инсталација мора бити обављен пре почетка било каквог ископавања на градилишту. Следеће процедуре морају бити усвојене да би се избегао губитак живота, оштећење имовине, оштећење на гасној мрежи и кашњење или поремећаји у раду.

Пре ископавања:

 • Прибавити најажурнији план гасне инсталације од Југоросгаза а.д. Београд.

 • Локацију било ког идентификованог гасовода треба јасно означити.

 • Ако инсталација (нпр. веза са потрошачем) није приказана у плановима, онда она мора бити лоцирана посматрајући постојеће стање.

 • Посматрањем постојећих или старих шахтова итд. потврдити план инфраструктурних инсталација. Утврдити дубину постројења од шахта.

 • Пре било каквих радова у близини постојећег гасовода, морају се ископати пробни ровови да би се потврдила позиција цеви и њихова дубина.