Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Лиценце

„Југоросгаз“ а.д. обавља своју делатност на територији Републике Србије на основу следећих лиценци:

  • Лиценца за обављање енергетске делатности јавног снабдевања природним гасом бр. 311.01-9/2013-Л-I од 10.01.2013. године

  • Лиценца  за  обављање  енергетске  делатности  снабдевања природним гасом бр.  311.01-105/2016-Л-I од 06.09.2016. године

  • Лиценца за обављање енергетске делатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом за природни гас бр. 311.01-219/2016-Л-I од 24.03.2017. године

 


 

webmaster

 

 

Змај Јовина 8-10, 11158 Београд; Тел: (011) 3216-600, 3216-601;

Факс: (011) 3216-688