Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Обавештење

Контролне листе са информацијама о правима крајњег купца од 30.06.2020.


Обавештење

Обавештавамо Вас да је на основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара ( Службени гласник РС, број 95/18 ) Министар рударства и енергетике 4. јуна 2019. године донео Правилник о обрасцу пријаве за евиденцију обвезника накнаде за унапређење енергетске ефикасности.

Правилник ће се примењивати од 1. јула 2019. године.

Законом и правилником се прописује начин плаћање и висина накнаде за унапређење енергетске ефикасности за природни гас (0,15 РСД/м3 ).

Количина испорученог природног гаса који је основица за обрачун накнаде, утврђује се на основу очитавања потрошње преко мерних уређаја на месту примопредаје, у складу са законом којим се уређује област енергетике.

Количина природног гаса који је основица за обрачун накнаде је испоручена количина природног гаса изражена у м3, сведеног на обрачунску запремину, која се израчунава користећи стандардно стање и топлотну вредност природног гаса за обрачунски период у односу на референтну топлотну вредност природног гаса у складу са прописима којим се уређују услови за испоруку природног гаса, за свако место испоруке природног гаса у обрачунском периоду.

Приходи остварени од накнада припадају буџету Републике Србије.

Сагласно са горе наведеним у рачунима за природни гас од јула месеца ће се обрачунавати накнада за унапређење енергетске ефикасности на основу закона и правилника.

У рачуну ће бити посебно исказана накнада и обрачун ПДВ-а за ову накнаду.

Захваљујемо Вам се на поверењу !


Обавештење

Од 1. јуна 2016. године нова цена природног гаса за све купце који имају право на јавно снабдевање је нижа, пошто је Савет Агенције за енергетику на седници 27. маја 2016. године донео Одлуку о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за 33 јавна снабдевача. Ова промена је последица пада цена увозног природног гаса.

Право на јавно снабдевање имају купци чија је годишња потрошња до 100.000 м3 и чији су сви објекти прикључени на дистрибутивни систем природног гаса. Међутим, сви купци, укључујући и домаћинства, имају и право да слободно бирају снабдевача на тржишту.


Обавештење

Од 1. априла 2016. године, цене природног гаса за све купце у Србији који имају право на јавно снабдевање биће снижене у просеку за 12,7 одсто, а за домаћинства 11,8 одсто, пошто је Савет Агенције за енергетику у петак, 25. марта, дао сагласност на одлуке 33 јавна снабдевача о промени ових цена. Ова промена је последица пада цена увозног природног гаса.

Од јуна 2015. године, ово је четврто смањење цена природног гаса за јавно снабдевање, након чега ће просечне цене за ове купце бити ниже за преко 33% у односу на цене из тог месеца.

Право на јавно снабдевање имају купци чија је годишња потрошња до 100.000 м3 и чији су сви објекти прикључени на дистрибутивни систем природног гаса. Међутим, сви ови купци, укључујући и домаћинства, имају и право да слободно бирају снабдевача на тржишту.


Обавештење

Нова цена гаса за домаћинства и малу потрошњу почев од 01.10.2015 године

На основу дописа ЈП Србијагас којим обавештава да `` на основу Решења Владе РС , 05 број 312-6294/2013 од 23.јула 2013, којим је ЈП Србијагас, Нови Сад одређен за снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом и Решењем Владе РС о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом 05 број 312-15674/2014 од 11. децембра 2014 . којим се период снабдевања продужава до 1.јануара 2016. године, обавештавамо Вас да ће почев од 1.октобра 2015. године, услед промене вредности средњег курса НБС за УСД и кретања цена деривата нафте на светском тржишту, доћи до промена планске цене природног гаса, која служи за обрачун цене гаса код јавних снабдевача``.

Цена гаса за домаћинства и малу потрошњу, без обрачунатог ПДВ, за потрошаче на гасоводном систему Југоросгаз а.д. за гас испоручен од 1.10.2015. године  ће износити 35,80 динара за м3.

По добијању сагласности АЕРС одлука ће се примењивати и биће објављена у Службеном Гласнику Р С и на сајту.


Обавештење

Агенција за енергетику Републике Србије је на свом сајту 12. марта у рубрици вести објавила информацију:

 ``Усаглашавањем са директивама Европске уније обезбеђено је да се и у Србији цене транспорта природног гаса од 1. фебруара 2015. године формирају на исти начин као у ЕУ.`` детаљније погледајте на сајту АЕРС

Ова промена је имала за последицу битно повећање цена капацитета на транспортном систему ЈП Србијагас, што утиче на повећање цена за крајње потрошаче прикључене на дистрибутивну гасоводну мрежу.

Југоросгаз – Транспорт д.о.о. за сада није вршио корекције цена транспортних услуга.

У складу са препорукама АЕРС у мартовским рачунима за продају гаса на слободном тржишту посебно ће бити исказана ставка трошкова транспорта гаса на транспортном систему Југоросгаз – Транспорт д.о.о. и дистрибуције гаса на дистрибутивном систему Југоросгаз а.д.

У Београду, 18.03.2015


Обавештење

Oбавештење - Јавна дискусија

   На основу члана 103. став 1. тачка 2 и члана 105. став 2. Закона о енергетици (СЛ.гласник РС, број 57/2011, 80/2011-испр., 93/2012 и 124/2012) оператор дистрибутивног система природног гаса ЈУГОРОСГАЗ А.Д.  оглашава јавну дискусију - консултације на предлог текста ’’Правила о  раду дистрибутивног система природног гаса ЈУГОРОСГАЗ’’

Јавна дискусија траје до 20.12.2014. године  и сви предлози и сугестије могу даоставити до тог рока на формулару-образцу у прилогу.!.

С поштовањем


Отварање тржишта гаса 01.01.2015 године

Обавештење за потрошаче

Поштовани,

Обавештавамо Вас да у складу са Законом о енергетици ( `` Службени гласник РС `` бр. 57/11, 80/11 – исправка, 93/12 и 124/12 ) сви купци природног гаса имају права слободног избора снабдевача .

ЈУГОРОСГАЗ А.Д. неће бити у могућности да  после 31.12.2014 године испоручује природни гас купцима са којима нема закључен уговор о снабдевању природним гасом у складу са актуелним Законом о енергетици.

У складу са Законом о енергетици члан 140, и члан 206 став 3, тачка 3 само домаћинства и мали купци имају право на јавно снабдевање уколико не изаберу другог снабдевача.

Ваша компанија као купац природног гаса не спада у горе дефинисану категорију и неопходно је да, у складу са законом, за испоруку гаса од 1.01.2015 године изабере снабдевача природним гасом на слободном тржишту и са њим закључи Уговор о снабдевању природним гасом.

У складу са горе наведеним, обавештавамо Вас да ЈУГОРОСГАЗ А.Д.  као лиценцирани снабдевач природним гасом предлаже да потпишете уговор о снабдевању природним гасом од 1.01.2015 године чиме стичете право на снабдевање природним гасом у складу са условима продаје гаса предвиђене Уговором о снабдевању.

У колико сте сагласни са нашом понудом, молимо Вас да попуните наруџбеницу коју достављамо у прилогу и да нас о томе известите  најкасније до 10.12.2014 године како би Вам доставили  уговор на потпис.

Надамо се да ћемо наставити успешну сарадњу.

С поштовањем,

                                                                                                                         ЈУГОРОСГАЗ А.Д.

                                                                                                                      Генерални директор

                                                                                                                            В.В.Колдин

Прилог:

-          Пријава места испоруке – образац 1 ( 2 лист )

-          Поруџбеница – образац 2 ( 1 лист )


Обавештење   Поштовани потрошачи гаса, обавештавамо Вас да је услед раста средњег курса НБС за УСД дошло до промене планске цене природног гаса која служи за обрачун цене гаса код јавних снабдевача. На основу тог податка и сагласности Агенције за енергетику Републике Србије ЈУГОРОСГАЗ А.Д. је донео одлуку о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање која се примењује од 1. новембра 2014. године за све категорије купаца, осим за Категорију 1 ``мала потрошња`` домаћинства која ће се примењивати од 15.11.2014 године. Детаљне информације се могу добити на страници  овде.
 


Обавештење

 

Поштовани потрошачи гаса обавештавамо Вас да је "Југоросгаз" а.д. започео са заменом мерача протока гаса којима је истекао или крајем ове године истиче ’’рок за баждарење’’! Приликом замене мерача овлашћено лице ће направити записник где ће бити унесен број мерача који се скида и стање бројчаника. Такође ће бити уписан и број новог мерног уређаја и његово стање.

Стање нових или баждарених мерача ће бити ’’00000’’. Фактурисање гаса за август месец ће се обавити на основу записника, односно збира очитане потрошње на демонтираном мерачу и новом мерачу.

Молимо Вас да потпишете записник о замени мерача! У случају било каквих нерегуларности или неправилности молимо Вас да нас одмах известите.

Хвала на разумевању!!


Обавештење

У ЦИЉУ КОНТИНУАЛНОГ СНАБДЕВАЊА ПРИРОДНИМ ГАСОМ НЕОПХОДНО ЈЕ ДА СВИ ПОТРОШАЧИ ПРИРОДНОГ ГАСА УРЕДНО ПЛАЋАЈУ РАЧУНЕ ЗА ГАС.


МОЛИМО СВЕ КОРИСНИКЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ДА ИЗМИРЕ СВОЈА ДУГОВАЊА ПРЕМА ЈУГОРОСГАЗ А.Д. !

 
ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ СВИМ ПОТРОШАЧИМА КОЈИ УРЕДНО ПЛАЋАЈУ СВОЈЕ РАЧУНЕ.


Важећа цена гаса  се примењује од 01.10.2014 до 01.11.2014 године и детаљне информације се могу добити на страници www.yugorosgaz.rs/cena_gasa


Јавна дискусија о правилима рада транспортног система je завршена. У најскорије време се очекује израда коначне верзије Правила и њихово доношење.

 

Јавна дискусија је трајала три недеље закључно са 26.07.2014. године.

С поштовањем


 

 

 

The case is more than 99.9% pure gold, which is a rolex replica sale delight to serious gold lovers. Bulova was able to develop a special forging process for gold to make it rolex replica sale hard enough so that the gold wasn't too soft as a watch case material. Inside the watch is a simple Swiss automatic movement, and as a highly limited piece.There is something very satisfying about taking one of the world's most iconic functional sport watches and rolex replica sale producing it with an all gold case and bracelet. The unique mixture communicates status as well as rolex replica sale sensibility at the same time. In truth, there are many versions of the classic replica watches Omega Speedmaster and many of them are available in 18k gold. This is the newer rolex replica sale Speedmaster 57 Co-Axial Chronograph model replica watches uk that includes a few desirable features, including an in-house made Omega mechanical chronograph movement, as well as looks inspired by the original Speedmaster in a 41.5mm wide case.