Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Извештаји о пословању

Извештаји о пословању се налазе на званичној страници Агенције за привредне регистре

Линк:

http://fi.apr.gov.rs/prijemfi/cir/Podaci1.asp?